ผลิตภัณฑ์ของเรา

มาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พร้อมให้บริการคุณและลูกค้าของคุณกันเลย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

มาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พร้อมให้บริการคุณและลูกค้าของคุณกันเลย

สำหรับลูกค้ารายบุคคล
สำหรับลูกค้าธุรกิจ
Product Image
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล คุ้มครองและให้การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษา พยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการป่วยจากโรคภัย โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 ประเภท โดยทั่วไป คือ

  1. ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น
  2. ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น
  3. ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล คุ้มครองและให้การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษา พยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการป่วยจากโรคภัย โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 ประเภท โดยทั่วไป คือ

  1. ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น
  2. ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น
  3. ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
Product Image
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือที่หลายๆ คนคุ้นหูกับชื่อที่เรียกว่า ประกันพีเอ (PA) ซึ่งย่อมาจาก Personal accident นั้น หมายถึง การทำประกันอุบัติเหตุเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองทุกกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น และจะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ.1 และแบบ อบ.2

  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือที่หลายๆ คนคุ้นหูกับชื่อที่เรียกว่า ประกันพีเอ (PA) ซึ่งย่อมาจาก Personal accident นั้น หมายถึง การทำประกันอุบัติเหตุเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองทุกกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น และจะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ.1 และแบบ อบ.2

  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
Product Image
ประกันโรคร้ายแรง

การประกันโรคร้ายแรง หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่าประกันภัยซีไอ (CI) นี้ หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรคนั้นๆ เป็นครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง จาก 22 โรค บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันที่กำหนด ให้แก่ผู้เอาประกัน

ประกันโรคร้ายแรง

การประกันโรคร้ายแรง หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่าประกันภัยซีไอ (CI) นี้ หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรคนั้นๆ เป็นครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง จาก 22 โรค บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินเอาประกันที่กำหนด ให้แก่ผู้เอาประกัน

Product Image
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ที่คุ้มครองทั้งคุณและครอบครัวในระหว่างการเดินทาง รวมถึงให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่คุณขับไปพร้อมกัน กรมธรรม์ประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่ทำประกันอันมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ตัวรถยนต์เสียหาย หรือสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บของบุคคลภายนอก หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง ผู้โดยสารทั้งภายใน และภายนอก รถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเงื่อนไขที่เลือกซื้อ ซันเดย์นำเสนอประกันรถยนต์ทั้งในแบบ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ และกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์)

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ที่คุ้มครองทั้งคุณและครอบครัวในระหว่างการเดินทาง รวมถึงให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่คุณขับไปพร้อมกัน กรมธรรม์ประกันรถยนต์จะให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่ทำประกันอันมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ตัวรถยนต์เสียหาย หรือสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บของบุคคลภายนอก หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง ผู้โดยสารทั้งภายใน และภายนอก รถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเงื่อนไขที่เลือกซื้อ ซันเดย์นำเสนอประกันรถยนต์ทั้งในแบบ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ และกรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์)

Product Image
ประกันรถยนต์ไฟฟ้า

การทำประกันให้รถยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกับการทำประกันรถใช้น้ำมันทั่วไป นั่นก็คือจุดประสงค์ในการคุ้มครองรถยนต์จากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อน ไม่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าของคุณจะเป็น Electric Vehicle (EV) หรือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ซันเดย์ออกแบบความคุ้มครองให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ขับขี่รถไฟฟ้า โดยมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การให้บริการต่างๆ รวมถึงการคิดค้น และพัฒนาฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประกันได้สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เอื้อมถึง ซึ่งเราคุ้มครองความเสียหายแบบเดียวกับประกันรถยนต์ทั่วไป โดยคุ้มครองสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ตัวรถยนต์เสียหาย หรือสูญเสียชีวิต รวมทั้งการเจ็บของบุคคลของภายนอก หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้โดยสารทั้งภายใน และ ภายนอกรถยนต์ที่เอาประกัน รวมไปถึงความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันตัวผู้ขับขี่ และคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมาตรฐานจากโรงงาน ซันเดย์นำเสนอประกันรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ และ กรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์)

ประกันรถยนต์ไฟฟ้า

การทำประกันให้รถยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกับการทำประกันรถใช้น้ำมันทั่วไป นั่นก็คือจุดประสงค์ในการคุ้มครองรถยนต์จากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อน ไม่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าของคุณจะเป็น Electric Vehicle (EV) หรือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ซันเดย์ออกแบบความคุ้มครองให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ขับขี่รถไฟฟ้า โดยมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การให้บริการต่างๆ รวมถึงการคิดค้น และพัฒนาฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประกันได้สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เอื้อมถึง ซึ่งเราคุ้มครองความเสียหายแบบเดียวกับประกันรถยนต์ทั่วไป โดยคุ้มครองสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ตัวรถยนต์เสียหาย หรือสูญเสียชีวิต รวมทั้งการเจ็บของบุคคลของภายนอก หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้โดยสารทั้งภายใน และ ภายนอกรถยนต์ที่เอาประกัน รวมไปถึงความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันตัวผู้ขับขี่ และคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมาตรฐานจากโรงงาน ซันเดย์นำเสนอประกันรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ และ กรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์)

การเก็บและใช้คุกกี้
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว คุณสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่นี่ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนด และยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
การเก็บและใช้คุกกี้
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว คุณสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่นี่ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนด และยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น