นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บมจ.ซันเดย์ประกัน (ประเทศไทย)

บมจ.ซันเดย์ประกัน (ประเทศไทย) (“ซันเดย์”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 ของประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”) ประกาศนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ถือเป็นการมอบคำอธิบายให้กับลูกค้าทั้งปัจจุบันและในอนาคตของเราทั้งหมดเพื่อแจ้งให้ทราบว่า ซันเดย์ จะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และมีการนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปดำเนินการอย่างไร ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ของ PDPA รวมถึงแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ และจะนำไปประมวลผลนับจากนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  สำหรับวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ จะเป็นการแจ้งให้คุณทราบว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" นั้นหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ และ/หรือเป็นข้อมูลการทำธุรกรรมของคุณกับซันเดย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะได้แก่ ชื่อ อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ เพศ วันเกิด ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ ข้อมูลบุตรหลาน สถานภาพการสมรส อาชีพ ช่วงของรายได้ ข้อมูลติดต่อ อีเมล นายจ้าง เชื้อชาติ สัญชาติ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณสมัครสมาชิก ประเภทของสินเชื่อที่ใช้บริการ ข้อมูลการซื้อสินทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงข้อมูลทางธุรกรรมที่คุณทำกับเรา

 2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  ซันเดย์อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลทางตรงจากคุณ หรือโดยทางอ้อมจากบุคคลที่สาม เช่น จากตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ (รวมไปถึงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน) และ/หรือ จากแหล่งอื่นๆ ซึ่งคุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการสื่อสารด้วยวาจา และ/หรือทางลายลักษณ์อักษร และ/หรือผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และ/หรือการทำแบบสอบถามใดๆ กับซันเดย์ แหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวอาจรวมไปถึงแบบฟอร์มการจอง แบบฟอร์มการลงทะเบียน แบบฟอร์มออนไลน์ ข้อตกลงที่คุณได้ลงนามเอาไว้ นามบัตรหรือเอกสารประจำตัวใดๆ ที่คุณมอบให้โดยสมัครใจ รวมถึงสมุดรายนามทางธุรกิจ หรือรายนามที่คุณสมัครเอาไว้สำหรับแบ่งปันข้อมูลของคุณ

 3. ผลกระทบของข้อกำหนดที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

  ในกรณีที่มีการระบุไว้ว่า คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจะให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรานั้น หากคุณปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ ซึ่งเราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงผลกระทบดังต่อไปนี้:

  • เราจะ/ไม่สามารถทำการแจ้งเตือนใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ให้คุณทราบ ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคต

  • เราจะ/ไม่สามารถทำข้อตกลงด้านการซื้อขายเกี่ยวกับการสินทรัพย์ และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ และ/หรือ

  • เราอาจไม่สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการเปิดตัวบริการล่าสุดของเราให้คุณทราบ

 4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  เราได้ทำการรวบรวม และ/หรือจะทำการรวบรวมบันทึกการใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยและจัดเก็บ (“ประมวลผล”) ข้อมูลที่คุณมีการติดต่อกับซันเดย์ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทยทั้งในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าในปัจจุบันของเรา และ/หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราในอนาคต เราขอความกรุณาให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงบุคคลอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมจากทั้งในและนอกประเทศไทย โดยเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อวิเคราะห์ความสนใจ/รวมถึงประมวลผลคำร้องของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โดยมีเป้าหมายในการทำการตลาด เพื่อให้เราสามารถส่งการแจ้งเตือน และบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ และ/หรือการแจ้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งจะรวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับการวางแผน และการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราในอนาคต

  • เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงที่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลต่อการทำธุรกรรมด้านการค้า ที่คุณตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ จากเรา

  • เพื่อส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เรานำเสนอให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อการบริการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ของซันเดย์

  • เพื่อใช้ทำกิจกรรมด้านการตลาด ด้วยการจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งจะเชื่อมโยงในการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ล่าสุด การจัดงานอีเว้นท์ที่กำลังมาถึง การทำโปรโมชั่น นำไปใช้สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการตลาดและงานโฆษณาที่อาจทำให้คุณ เกิดความสนใจ

  • เพื่อทำการประเมินเครดิตของบุคคล รวมถึงการตรวจสอบประวัติอื่นๆ ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม

  • สำหรับการใช้ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลภายในของเรา

  • เพื่อใช้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ

  • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ตรวจสอบ และการดำเนินคดีกรณีเกิดอาชญากรรม (รวมถึงการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการติดสินบน)

  • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการให้บริการ และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อบังคับทางกฏหมายในการเปิดเผยข้อมูล ข้อบังคับจากคำสั่งศาล แนวปฏิบัติทางกฏหมาย หรือแนวทางอื่นๆ ที่ถูกกำหนดโดยซันเดย์

  • สำหรับใช้ในการวิจัย การเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ทางสถิติ

  • สำหรับการครอบครองพื้นที่ การเข้าถึงสินทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์ การดูแลลูกค้า และ/หรืองานที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

  • สำหรับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ หรือการรักษาสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงของคุณกับเรา หรือ

  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติจากภาครัฐ ข้อกำหนดของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เข้ามามอบใบอนุญาตและช่วยกำกับดูแล

 5. การเปิดเผยข้อมูลหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มอบให้กับเรา จะถูกจัดเก็บเป็นความลับภายใต้ระบบการบริหารจัดการ เพื่อนำไปใช้ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นความลับ แต่ในกรณีที่เราพิจารณาว่าจำเป็น เราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังกลุ่มบริษัทในเครือของซันเดย์ (“Sunday Ins 6. Holdings Pte Ltd.”) ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศได้ โดยมีการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ และการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะถูกจำกัดไว้ให้เฉพาะพนักงานของซันเดย์ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือบริษัท Sunday Group ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เพียงบางส่วน ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน นอกเหนือจาก Sunday Group แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการเปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ การรักษาความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งคุณจะให้การยินยอม และอนุญาตที่จะเปิดเผยรวมถึงถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังบุคคลที่สาม โดยแบ่งประเภทได้ ดังต่อไปนี้:

  • พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือของเราที่มีการให้บริการหรือมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นบุคคลภายนอก

  • ธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อผ่านการใช้งานบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของคุณ เมื่อคุณมีการทำธุรกรรมใดๆ กับเรา

  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา ทนายความ บริษัทประกัน ธนาคาร และที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดงาน และที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ที่เราแต่งตั้งเพื่อให้บริการกับเรา หรือให้บริการภายในนามของเรา

  • ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม

  • บริษัท/หน่วยงานบริหารทรัพย์สินสำหรับบุคคลภายนอก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าของเราเลือกซื้อ

  • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายสภาท้องถิ่นหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ

  • บุคคลใดก็ตามที่เราต้องทำตามข้อบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ หรือเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานของภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล

  ในกรณีที่มีการเสนอ และ/หรือเลิกกิจการ ซื้อกิจการ ควบรวมกิจการใหม่ รวมถึงจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของ Sunday Group ("ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง") เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระบวนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

 6. คุกกี้และแท็กอินเทอร์เน็ต

  บริษัทในเครือของซันเดย์ อาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ไม่เปิดเผยตัวผู้ใช้อย่างชัดเจน และ/หรือมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยเทคโนโลยีการรวบรวมและติดตามข้อมูล ที่เรียกว่าคุกกี้ (“Cookies”) และ/หรือเทคโนโลยีประเภทอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน (“ เทคโนโลยีการติดตาม”) บริษัทในเครือ Sunday Group อาจแต่งตั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง Google สามารถทำการรวบรวม และ/หรือติดตามข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา อย่างไรก็ดี คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เราวางไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เพื่อจัดเก็บการกำหนดค่าการใช้งาน โดยที่ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณ ตัวคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งประสบการณ์ใช้งานให้เหมาะกับตัวคุณ หลังจากที่คุณมีการกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง รวมถึงเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในบางส่วนของเว็บไซต์เรา ทั้งนี้ เบราว์เซอร์สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ จะมีการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับติดตามรูปแบบการใช้งาน ที่อาจมีการโอนถ่ายข้อมูลไปยังบริษัทในเครือ Sunday Group และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่คล้ายคลึงกัน เช่น ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์ที่คุณพึ่งเยี่ยมชมไป โดยมีเป้าหมายดังนี้:

  • ช่วยให้เราจดจำและเข้าใจแนวโน้มสิ่งที่คุณชอบ โดยอิงจากกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานก่อนหน้านี้ หรือจากกิจกรรมในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการคุณได้ดีขึ้น

  • ช่วยให้เราสามารถประมวลผลรายละเอียดของข้อมูลแต่ละรายการ ที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่คุณลงทะเบียนให้ความสนใจเอาไว้);

  • ช่วยให้เราติดตาม และส่งมอบโฆษณาที่คุณน่าจะสนใจบนเว็บไซต์ต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ต และ

  • ช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลในภาพรวมที่เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลที่คุณมีการปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถนำเสนอเครื่องมือต่างๆ และประสบการณ์ใช้งานบนเว็บไซต์ที่ดีขึ้นในอนาคต (หรือเรียกโดยรวมว่าการทำ "รีมาร์เก็ตติ้ง")

  ทั้งนี้ เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ในกลุ่มบริษัทซันเดย์ จะถือว่าคุณยอมรับให้เราสามารถวางคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ และอนุญาตให้เราทำการเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธการรับคุกกี้ หรือสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่ออกจากเบราว์เซอร์ ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์จะทำงานได้ไม่ถูกต้องหากคุณเลือกปฏิเสธคุกกี้ หรือปฏิเสธเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน หากคุณต้องการบล็อกคุกกี้ให้ไปที่ http://www.allaboutcookies.org/ เพื่ออ่านคำแนะนำและตรวจสอบวิธีการปรับแต่งเบราว์เซอร์ของคุณ

 7. การรวบรวมข้อมูลโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งมีนโยบายและแนวทางบริหารจัดการด้านข้อมูลที่อาจแตกต่างจากของเรา คุณควรอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่ถูกส่งต่อไปแล้วได้

 8. ความปลอดภัย

  เรามุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยทุกเวลา เรากำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสม ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย และได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดจะสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฏหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ลดโอกาสที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะสูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ

 9. สิทธิ์ในการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึง และ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ ซึ่งคุณจะสามารถ:

  • ตรวจสอบว่าเราทำการจัดเก็บ หรือนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ รวมถึงมีการขออนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่

  • คุณสามารถร้องขอให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่คุณเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัย จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด

  • เราจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ภายใต้สัญญาและข้อบังคับซึ่งถือเป็นภาระผูกพันของเรา ตามที่ปรากฏไว้ในข้อ 4. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  • คุณสามารถร้องขอให้เราอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน และ/หรือประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้

  • คุณสามารถร้องขอให้เราเปิดเผย จำกัด หรือห้ามมิให้นำเอาข้อมูลส่วนบุคคล ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ภายใต้สัญญาและข้อบังคับตามกฏหมาย และ

  • คุณสามารถถอดถอนการให้ความยินยอมในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ในแต่ละกรณีของการใช้งาน ภายใต้ข้อจำกัดทางกฏหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการแจ้งเตือน

  เราเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการอย่างเต็มที่ หากคุณต้องการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในกรอบระยะเวลาการทำงาน ที่เหมาะสม หากเป็นกรณีที่เราไม่สามารถตอบรับคำร้องขอของคุณได้ เราจะมีการแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ ซึ่งเราอาจต้องการเอกสารสำหรับเป็นหลักฐานในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เพิ่มเติม

 10. การติดต่อกับซันเดย์เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

  คุณสามารถส่งคำถาม หรือคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อดำเนินการแก้ไข และ/หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะสามารถจำกัดกระบวนการประมวลผลข้อมูล แยกประเภทของข้อมูล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายและขั้นตอนของเรา และ/หรือสามารถใช้วิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยการติดต่อกับทางซันเดย์โดยตรงได้ผ่านช่องทางอีเมล hello@easysunday.com

 11. การเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัว

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะถูกโพสต์ไว้ในหน้านี้ เพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลที่เรารวบรวมเก็บไว้ วิธีการที่เราใช้งานข้อมูล และการจัดการข้อมูลหากอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ

 12. ข้อขัดแย้ง

  ในกรณีที่มีเนื้อหาใดที่มีความขัดแย้งกัน ระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ และประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดใน ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าเสมอ

การเก็บและใช้คุกกี้
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว คุณสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่นี่ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนด และยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
การเก็บและใช้คุกกี้
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว คุณสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่นี่ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนด และยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น